News

Magtatanong ba ang census tungkol sa aking katayuan sa pagkamamamayan?

Ang census ay hindi magtanong tungkol sa iyong pagkamamamayan o katayuan sa imigrasyon ng iyong pamilya.

Hindi mo kailangang maging isang mamamayan upang gawin ang census. Ang census ay binibilang ang lahat na naninirahan sa Estados Unidos, kaya dapat nating gawin ang lahat!