News

Maaari ko pa bang makumpleto ang census sa pamamagitan ng koreo?

Kung hindi mo nakumpleto ang census online o sa pamamagitan ng telepono, maaaring padalhan ka ng Census Bureau ng isang form ng papel sa mail. Ang mga form na ito ay darating sa kalagitnaan ng Abril at magiging Ingles. Maaari kang humiling ng isang form ng papel sa Espanyol mula sa Census Bureau.