News

Ano ang census?

Ang census ay bilang ng ginagawa ng pederal na pamahalaan ng bawat taong naninirahan sa Estados Unidos. Nangyayari ito isang beses bawat 10 taon at hinihiling ng Saligang Batas ng Estados Unidos.Join the Mailing ListBecome a Coalition PartnerBecome a Creative CollaboratorVolunteerOther